Torsdagen den 18 mars anordnas Svenskt Barnsmärtsymposium i form av ett digitalt Webinar mellan kl.0845 och kl.1630

Registreringen för mötet är öppet nu och fram tills kvällen den 17 mars. Deltagaravgiften är 450Kr och man kan se de flesta föredrag inspelad i några veckor efter den 18:e mars. Vi använder Zoom som plattform.

På så vis kan man se hela Barnsmärtsymposium även om man inte kan vara online hela dagen.

Registrera dig här:
Registrera dig med länken nedan — vi fakturerar dig eller din arbetsgivare:
https://www.barnsmartforening.online/registrering-for-svenskt-barnsmartsymposium-betala-med-faktura/

Programmet för nedladdning:

Programmet:

Svenskt Barnsmärtsymposium

(Information om föreläsarna finns längre ned på denna sida samt i programmet för nedladdning här ovanför)

08.45 – 9.00
Välkomna Stefan Nilsson, ordförande Svensk Barnsmärtförening

9.00 – 9.25
Digital smärtskattning – ett steg ut i det okända? Charlotte Castor, sjuksköterska. Forskare Lunds Universitet

9.30 – 9.55
Farmakologi – akut smärta Stefan Lundeberg, överläkare, Smärtbehandlingsenheten Astrids Lindgrens barnsjukhus Stockholm

9.55 – 10.15
Paus


10.15 – 10.40
ASiH – Barn, smärta och avancerad sjukvård i hemmet Teamet ASiH Lund
Lotta Johnsson, sjuksköterska
Sofia Jarlbring, fysioterapeut
Annika Bjurö, läkare

10.45 – 11.10
Webbaserad förberedelse av barn inför narkos och operation Gunilla Lööf, anestesisjuksköterska. Forskare Karolinska Institutet

11.15– 11.40
Modernt tänk i neonatal smärta Mats Eriksson, sjuksköterska. Professor Örebro Universitet

11.45– 12.45
Lunch

12.45 – 13.10
Smärta i ansikte och käkar hos barn och ungdomar EwaCarin Ekberg, tandläkare. Professor Malmö Universitet

13.15 – 13.40
Från akut till långvarig smärta Ulla Caverius, överläkare. Doktorand Lunds Universitet

13.45 – 14.00
Paus

14.00 – 14.25 Evidensläget för farmakologisk behandling av långvarig smärta hos barn Gustaf Ljungman, överläkare. Professor Uppsala Universitet

14.30 – 14.55
Placebo – vad säger aktuell forskning
Moa Pontén, psykolog. Doktorand Karolinska Institutet.

14.55– 15.10
Paus

15.00 – 15.25
Stress, smärta och användning av smärtstillande läkemedel hos barn och ungdomar Pernilla Garmy, barnsjuksköterska. Biträdande professor Högskolan Kristianstad
Eva-Lena Einberg, barnsjuksköterska. Lektor Högskolan Kristianstad

15.30 – 15.55
Just in Time – Intervention med dans och yoga för flickor med återkommande buksmärta Anna Philipson, hälsoekonom. Doktorand Örebro Universitet.
Sofie Högström, fysioterapeut Forskare Universitetssjukvårdens forskningscentrum Örebro.

16.00 – 16.10
Presentation av stipendiat(er) Styrelsen för Svensk Barnsmärtförening

16.10 – 16.30
Avslut och frågestund

16.45 – 17.15
Årsmöte Svensk Barnsmärtförening
(deltagande i årsmötet är inte kopplad till deltagandet i Barnsmärtsymposium
Länk för deltagandet i årsmötet kommer att publiceras på hemsidan och skickas ut till medlemmarna)

Presentation av föreläsare vid Svenskt Barnsmärtsymposium 8.e mars 2021

· Annika Bjurö är överläkare vid ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), Lund. Hon är specialist i Onkologi och i Palliativ medicin med ett intresse för palliativ vård av barn. Annika sitter med i styrgruppen för det nya vårdprogrammet om Palliativ vård av barn.

· Chatlotte Castor är barnsjuksköterska med drygt 20 års erfarenhet från barnmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus. Charlotte är också forskare på institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Hennes avhandlingsarbete fokuserade på avancerad sjukvård i hemmet för barn och fortsatt forskning handlar om eHälsa i olika form inklusive validering av digital applikation för smärtskattning. Ett ytterligare intresseområde såväl kliniskt som vetenskapligt är palliativ vård för barn vid livshotande sjukdom. Forskningen bedrivs bland annat inom forskningsprogrammen eChildhealth, iCope och CHiP”

· Ulla Caverius är överläkare på smärtmottagningen för barn och ungdomar med långvarig smärta i Lund och är specialist i smärtlindring, anestesi och intensivvård med inriktning barn. Hon är doktorand vid Lunds universitet, Rehabiliteringsmedicin och forskar om riskfaktorer för långvarig smärta hos barn och ungdomar och mediatorer för utfall av teambaserad behandling för smärthantering.

· Eva-Lena Einberg är barnsjuksköterska och distriktssköterska samt har arbetat som skolsköterska i mer än tio år. Hon är fil. dr. och universitetslektor i hälsa och vårdvetenskap samt inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad. Hon är medlem i forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context – CYPHiSCO. Hennes forskning har fokus på vad som främjar hälsa (health promotion) hos barn och unga men även andra målgrupper.

· EwaCarin Ekberg är specialisttandläkare i Bettfysiologi och verksam som professor vid avd för Orofacial Smärta och Käkfunktion, Odontologiska fakulteten i Malmö. Sedan ett antal år tillbaka har hon i kliniken och forskningen fokuserat på barn och ungdomar med smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Hon leder idag ett internationellt projekt för att utveckla diagnostiska kriterier för barn och ungdomar. Ett annat fokus har varit att utveckla smärtskola för ungdomar, som genomförs vid platsbesök eller digitalt.

· Mats Eriksson är specialistsjuksköterska i intensivvård och professor i omvårdnad vid Örebro universitet. Han forskar om smärta och stress hos barn och ungdomar och arbetar kliniskt i neonatal intensivvård. Mats leder och medverkar i flera nationella och internationella forskargrupper, bl.a PEARL – Pain in Early Life. Mats har stor erfarenhet, kunskap och inte minst engagemang inom området neonatal smärta.

· Pernilla Garmy är barnsjuksköterska och har arbetat på barnsjukhuset i Lund samt i mer än tio år som skolsköterska. Hon är docent och biträdande professor vid Högskolan Kristianstad och affilierad till WHO-CC Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård vid Lunds universitet. Hon leder forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context – CYPHiSCO. Hon är ordförande i Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening, samt redaktör för tidskriften Sömn och Hälsa. Hennes forskningsområde är skolbarns hälsa med fokus på sömn, stress och smärta.

· Sofie Högström arbetar som fysioterapeut med extra engagemang för barn och ungdomars hälsa. Sofie har sin nuvarande anställning på Ängens Vårdcentral, Örebro län. Hon ingår även i ett forskningsteam vid universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län som arbetar med projektet ”Just In TIME” där effekterna av dans och yoga för flickor 9–13 år med återkommande magsmärta undersöks. Sofie är i uppstarten av doktorandstudier och hennes kommande avhandling kommer att belysa effekter och upplevelser av dans och yoga för flickor med återkommande magsmärta. Vid Svenskt Barnsmärtsymposium ska Sofie, tillsammans med Anna Philipsson, att berätta om ”Just In TIME” projektet.

· Sofia Jarlbring, leg fysioterapeut. Sofia började sin yrkesbana inom barn- och vuxenhabilitering 2006. Sedan 2014 arbetar hon inom Palliativ vård och ASIH i Lund. Sofia har ett stort engagemang för patienter med smärttillstånd och är i slutfas på specialistutbildning inom smärta och smärtrehabilitering.

· Lotta Johnsson, leg barnsjuksköterska. Lotta har sjutton års erfarenhet av att jobba med barnonkologi, både palliativt och kurativt. Sedan 2013 är hon verksam i ASIH i Lund där hon arbetar både med palliativa vuxna patienter och barn patienter. Lotta håller just nu på att arbeta för att en mer jämlik vård ska kunna ges till barn i hemmet, genom samverkan mellan barnsjukvården och ASIH i Region Skåne.

· Gustaf Ljungman är överläkare i barnonkologi och smärtvård vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Han är även universitetslektor i pediatrik vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

· Stefan Lundeberg, Specialist i Smärtlindring och Barnanestesi & Intensivvård.

Stefan har arbetat med barn och smärta sedan början på 1990 talet. Disputerade med inriktning på opioider till barn. Nuvarande forskning är inriktad på postoperativ och procedurrelaterad smärta.

Verksam vid Smärtbehandlingsenheten för barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

· Gunilla Lööf har under många år arbetat som anestesisjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Efter att som barn själv varit livrädd för sjukvård har Gunilla ägnat en stor del av sitt arbete åt webbaserad förberedelse av barn och ungdomar inför sjukhuskontakt. Idag bedriver hon både forskning och utveckling inom området i form av webbsidorna Narkoswebben och Barn på sjukhuswebben.

· Anna Philipson är utbildad folkhälsovetare med lång erfarenhet av folkhälsofrågor riktade mot barn och unga. Hon arbetar som hälsoekonom på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, där hon ger metodstöd inom hälsoekonomi i olika forskningsprojekt. Anna är även doktorand och börjar närma sig slutet av sin utbildning. Hennes avhandling handlar om hälsoekonomiska aspekter på barn och ungas psykiska hälsa. Anna kommer, tillsammans med Sofie Högström, att presentera forskningsprojektet ”Just in TIME” där de testat dans och yoga för flickor 9–13 år med återkommande magsmärta.

· Moa Pontén är leg. psykolog och doktorand på Karolinska Institutet där hon forskar om hur förväntningar kan påverka smärta och behandlingsutfall. Moa är speciellt intresserad av hur våra förväntningar påverkas i vård som sker digitalt.